Barion Pixel

Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat

Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a  https://takacsviktoria.hu domain név oldalára, annak kitölthető kapcsolati űrlapjára.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2019. január 14-től visszavonásig.

A Szabályzat célja és hatálya

(1) E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

(2) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

(3)  Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

(4) Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR)

Kiemelten fontos, hogy tudd:

– csak a jelen szabályzatban leírt módon fogjuk gyűjteni, felhasználni és megosztani az adataidat.
– gondoskodunk adataid védelméről, biztonságosan kezeljük és őrizzük őket, és csak a mindenképpen szükséges mértékben használjuk fel azokat, nem adjuk ki karamadik félnek.
– bármikor rendelkezhetsz adataidról, töröltetheted, módosíthatod és frissítheted őket.

Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; Ide tartoznak például azok az adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatnak téged (mint pl. a neved, elérhetőségi adataid, számlázási címed, internetprotokoll („IP”)-címed, cookie-k vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítanak, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használod a szolgáltatásainkat, vagy mely országban használod őket).
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

A honlap üzemeltetője és adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Takács Viktória e.v.

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Takács Viktória

Kapcsolat:
E-mail cím: ugyfelszolgalat@takacsviktoria.hu
Telefonszám: +3630/9001232

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az adatkezelés célja

Csak akkor használom személyes adataidat, ha

 • azzal hogy kitöltötted a kapcsolati űrlapot, beleegyezésed adtad (jelentkezés szolgáltatásra)
 • az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl.: általam végzett szolgáltatásról számlát kell kibocsátanom a számodra);
 • az a szolgáltatásaim nyújtásához elengedhetetlen (pl.: tájékoztató küldése számodra bármelyik szolgáltatásról).

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, melyet a kapcsolati űrlap kitöltésével azzal együtt az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával illetve személyes konzultáció során az ADATKÉRŐ LAP a SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ kitöltésével, aláírásával elfogad.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 • Neked, mint érintett személynek jogod van kérelmezni az adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogod van az adathordozhatósághoz.
 • Jogod van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogod van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
 • Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek. Felhívom a figyelmed arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a szerződés időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet az üzleti kapcsolattartás.

Hol tárolom a személyes adatokat?

A papír alapú személyes adatokat székhelyemen és telephelyemen őrzöm és kezelem. Az elektronikus formájú személyes adatokat saját eszközökön, vagy megbízásomból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tárolom.

 

Hírlevél feliratkozásra érvényes adatkezelés

Adatkezeléssel érintettek köre: Hírlevélre feliratkozók

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a mailchimp.com oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

a felhasználó neve „Vezetéknév” – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
a felhasználó neve „Keresztnév” – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
e-mail címe „E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése

AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

MailChimp – The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
Google (Analytics, Search Console) – Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Külső szolgáltatók:

 • Weboldal üzemeltetője és szolgáltatója:
  Szolgáltató: Takács Viktória ev.
  Székhely: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u.10.
  Web: https://takacsviktoria.hu/
  Adatkezelési tájékoztató: https://takacsviktoria.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • Szerver- ill. tárhelyszolgáltató:
  Szolgáltató: Tárhelypark Kft.
  Székhely:1122 Budapest, Gaál József út 24.                                                                                                       Adatkezelési tájékoztató: Tárhelypark adatkezelési tájékoztató                                     Web:https://tarhelypark.hu/
 • Telefonhívások rögzítését és tárolását végzik:
  Magyar Telekom Nyrt.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
  Web: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem
 • Levelezőrendszert biztosítja:
  Szolgáltató: Google LLC
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/
 • Automatikus levélküldő rendszer:
  Szolgáltató: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA:
  Web: MailChimp Privacy Policy
 • Számláimat a NAV Online számlázó oldalán készítem:
  Szolgáltató: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
  Web: NAV online számlázó
 • Közösségi média felületként a következőt használom:
  Szolgáltató: Facebook Ltd.
  Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
  Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.

 

Használunk-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban a https://takacsviktoria.hu/ weboldal látogatójaként tájékoztatunk, hogy azon cookie-kat („sütik”) használunk. A szolgáltatásaink nyújtása során ezek megőrzik a tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutunk, melyek alapján szolgáltatásaink folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudjuk.

Mik azok a sütik, vagy angolul cookie-k?
A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépeden (vagy egyéb eszközödön), annak böngészőjében. Olyan adatokat rögzítenek, mint a preferenciáid és beállításaid, így a segítségükkel hozzájuthatunk azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudjuk biztosítani a számodra.

A weboldalunkon található cookie-k tőlünk, velünk partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Semelyik cookie nem tárol olyan személyes adatot, melynek használatát jóvá kellene hagynod. A mi weboldalunk beállításaiban letiltottuk a Google Analytics Ip cím  követő funkcióját. Ha ennek ellenére szeretnéd letiltani  a cookie-k használatát,  azt a böngésződ beállításaiban megteheted, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja, például a videók megtekintését.

Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes adataidról.

Helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

Törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatai törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a Te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

Tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Visszavonás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javaslom, hogy ez esetben mihamarabb lépj velünk kapcsolatba.

Hol tudsz panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?

Amennyiben úgy érzed, megsértettük a jogaidat, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhatsz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Kérlek, ha úgy érzed bármilyen panaszod van, először hozzám fordulj, azt igyekszem 3 napon belül együttműködően kezelni.

Jelen szabályzatot azért készítettük, hogy megosszuk veled, miért és hogyan gyűjtünk adatokat és hogyan kezeljük azokat a weboldalunkon, a közösségi oldalunkon, ill. kapcsolattartásunk és egyéb szolgáltatásaink során. Ezt a szabályzatot időről-időre áttekintjük, és szükség szerint változtatjuk – természetesen a jelentősebb változtatásokról értesíteni fogunk, azonban javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd, hogy a legfrissebb szabályokkal tisztában legyél. A naprakész Adatvédelmi Szabályzatunk a https://takacsviktoria.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon folyamatosan megtalálható.