Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Takács Viktória egyéni vállalkozó (adószám: 67062979-1-23) képviseletében (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”)

A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által a szolgáltatást igénybe vevő személynek (a továbbiakban: „Ügyfél”) nyújtott szolgáltatások főbb kereteit, amely a szolgáltatás(ok)ra, a kapcsolati űrlap elküldése útján történő jelentkezésével az ügyfél jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

A kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével Ügyfél és Szolgáltató között szolgáltatói szerződés jön létre, a kiválasztott szolgáltatás(ok) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül,  amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Az ÁSZF rendelkezései:

 1. A Szolgáltató nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek
  a) az orvosi gyakorlat,
  b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
  c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek,
  a Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.
 1. Az Ügyfélnek a Szolgáltatóval való együttműködése egy partneri folyamat amelynek célja, hogy az Ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval való egyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többek között azáltal, hogy az Ügyfél a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben, önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.
 1. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Az Ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg.
 1. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az Ügyfél pszichés illetve egészségi állapotát, és az Ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.
 1. Az Ügyfél a Szolgáltató által szervezett csoportjaiban való részvételének feltétele, hogy a résztvevő a jelentkezésével egyidejüleg vállalja magáért a felelősséget és ne szenvedjen akut pszichés betegségekben.
 1. Adatvédelem: A Szolgáltató az Ügyfél nevét és az Ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követően további 3 évig kezeli és megőrzi az Ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és a Szolgáltató azon jogos érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja. Szolgáltató kijelenti, hogy hatályos adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely megfelel az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. Megbízott adatvédelmi szabályzatajelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
 2. Titoktartás: Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információ és adat, titoknak minősül. A titoktartási, az ÁSZF részét képező, szerződés, mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egyikük sem jogosult a másik által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat és információkat a Szerződés keretén kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon kezelni, harmadik fél számára kiszolgáltatni.
 1. Lemondás:Az előre leegyeztetett időpont lemondása 3 nappal az ülés előtt még ingyenes. Az egyéni konzultáció előtt 2 nappal lemondott időpont esetén a díj felét, az ülést megelőző vagy azon a napon lemondott időpont esetén a teljes díjat ki kell fizetni a következő ülés alkalmának díjával együtt. Amennyiben az Ügyfél a megbeszélt időpontban nem jelenik meg az ülésen, vagy nem elérhető a megadott Online felületen és arról Szolgáltatót nem értesíti, Szolgáltató jogosult a teljes ülés díjáról átutalásos e-számlát kiállítani és azt elektronikus úton továbbítani Ügyfélnek. Az Ügyfél ennek kifizetésére kötelezett jelen ÁSZF elfogadásával.

Jelen ÁSZF 2020. február 15-én lép hatályba, és azt a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást az érintettekkel, akár jelen honlapon történő közzététel útján, akár más megfelelő módon közölni.